2n Curs

 1. Anàlisi II
  1. Estudi local i global d’una funció
  2. apunts applets exercicis
  3. Càlcul d’àrees planes
  4. apunts applets exercicis
 2. Àlgebra lineal
  1. El llenguatge matricial
  2. apunts exercicis
  3. Els sistemes lineals
  4. exercicis
 3. Geometria a l'espai
  1. La interpretació geomètrica dels sistemes lineals
  2. apunts exercicis
  3. Problemes mètrics a l'espai
  4. apunts applets exercicis