1r curs

 1. Aritmètica i àlgebra
  1. Els conjunts numèrics
  2. apunts applets exercicis
  3. El càlcul amb polinomis
  4. apunts exercicis
  5. Les progressions
  6. apunts exercicis
 2. Geometria
  1. Trigonometria
  2. apunts applets exercicis
  3. Vectors i rectes del pla
  4. apunts applets exercicis
  5. Còniques
  6. apunts exercicis applets
 3. Anàlisi I
  1. Definició i àlgebra de funcions
  2. exercicis
  3. Continuïtat
  4. exercicis
  5. Exponencials i logaritmes
  6. apunts applets exercicis
  7. Derivació
  8. apunts exercicis
 4. Probabiliat i estadística
  1. Combinatòria
  2. apunts exercicis
  3. Distribucions de probabilitat
  4. exercicis
  5. Relació entre dues variables